Voorwaarden

Deze website wordt beheerd door TechVisor en is bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Inhoud

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. TechVisor garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit TechVisor, waaronder mede verstaan de medewerkers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal TechVisor in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
- handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid de website te gebruiken; en
- het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. TechVisor heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site. Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. TechVisor heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

Advertenties van derden

TechVisor kan reclame uitingen plaatsen van door haar geselecteerde adverteerders op haar website. TechVisor is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen bezoekers en deze adverteerders. Om die reden kan TechVisor dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen.

TechVisor probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. TechVisor is echter nooit partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere adverteerders, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart TechVisor (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Gebruik van de (inhoud van) de website van TechVisor

Het is u niet toegestaan de website van TechVisor of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van TechVisor, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Het is toegestaan om via een hyperlink te verwijzen naar de website van TechVisor.

Door u verstrekte informatie en materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan TechVisor verstrekt, gaat u ermee akkoord dat TechVisor hiervan gebruik kan maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderzins onrechtmatig is. TechVisor behoudt zich altijd het recht voor om door u verstrekte informatie of ander materiaal niet te plaatsen op en te verwijderen van de website van TechVisor.

Persoonsgegevens

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is de privacyverklaring van toepassing. TechVisor raadt u aan om deze privacyverklaring goed te lezen voordat u TechVisor deze gegevens verstrekt.

Contact

Indien u een vraag of klacht heeft over deze website dan horen wij het graag. U kunt in dat geval contact opnmemen via info@techvisor.nl.

Diversen

TechVisor behoudt het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in de website en/of de voorwaarden aan te brengen.

Op deze (gebruiks)voorwaarden en uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

20191029200614.jpg
Drive value with data
20191030104037.png
Bringing cultures together and make your team work!
20191030104826.jpg
We make IT spark!
20191030100036.png
Voor professionals met passie voor digitale revolutie!
20191030103431.png
Conference by app developers, for app developers!
20191105203105.png
Krijg inzicht in bedrijfsprocessen!
20191030101402.jpg
De grootste Nederlandse site over Android
20191029224512.jpg
Het no-nonsense internetbureau
20191030102114.jpg
Deliver measurable impact on your business
Alle rechten voorbehouden © 2019-2020, TechVisor